Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

10 mẫu câu yêu cầu, thỉnh cầu hay được dùng nhất của B2 tiếng Đức

Các mẫu câu yêu cầu, thỉnh cầu hay được dùng nhất của B2
01:00 16/10/2018
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Bitten und fordern

1. Außerdem wäre wünschenswert, dass…

  • Cũng được hy vọng rằng …

2. Daher appelliere ich an Sie,…

  • Vì vậy tôi kêu gọi các bạn..

3. Daher fordere ich Sie auf,… zu..

  • Vì vậy, tôi kêu gọi các bạn đến …

4. ich bitte dich/ Sie um…/ darum,…

  • Tôi yêu cầu bạn / ngài … / chỉ vì,

5. Ich bitte Sie, mir ein Angebot für… zu unterbreiten.

  • Tôi thỉnh cầu ngài, cho tôi 1 đề nghị … Để trình bầy.

6. ich erwarte, dass..

  • Tôi mong đợi rằng…

7. ich hätte gern, dass…

  • Tôi muốn rằng …

8. ich nöchte dich/ Sie bitten…

  • Tôi muốn thỉnh cầu bạn/ thỉnh cầu ngài…

9. ich würde mir wünschen, dass…

  • Tôi muốn ước rằng…

10. Meine Forderung lautet, dass

  • Yêu cầu của tôi là…

Theo Tiếng Đức Club

Từ khóa: