Tin tức cho cộng đồng người Việt tại Đức

Đức: Khi nào thì Sở tài chính sẽ phạt tiền bạn vì nộp khai thuế chậm trễ?

Những ai làm khai báo thuế thông qua văn phòng Tư vấn thuế hoặc thông qua Hiệp hội hỗ trợ khai báo thuế sẽ có thời gian tới ngày 31 tháng 12 để nộp bản khai thuế của mình. Sở thuế có thể yêu cầu nộp bản khai thuế sớm hơn. Tuy nhiên, yêu cầu này cần phải có những lý do chính đáng đi kèm.
10:21 13/05/2017
21

Nếu Sở thuế ra thời hạn nộp bản khai thuế đối với người nộp thuế thì Sở thuế cần phải nêu lý do cụ thể. Nếu không thì yêu cầu này của Sở thuế được coi là trái pháp luật, mặc dù sau đó có bổ xung lý do. Nếu trong khoảng thời gian đó bản khai thuế được nộp, thì khoản tiền lệ phí phạt do nộp chậm trễ sẽ không còn hợp pháp. Quyết định của tòa án tài chính Liên bang (BFH) tại München (Số hồ sơ: VIII R 52/14).

Trong vụ nêu trên, Sở thuế đã yêu cầu một đối tượng nộp thuế phải nộp bản khai thuế cho năm 2010 chậm nhất là tới ngày 31 tháng 8 năm 2011, tương đương với việc Sở thuế yêu cầu nộp sớm trước thời hạn. Tuy nhiên yêu cầu này không có đủ lý do đi kèm, và cũng không thấy rõ được lý do cụ thể nào để rút ngắn thời hạn nộp bản khai thuế của đối tượng này. Bản khai thuế thông qua người Tư vấn thuế được nộp cho Sở thuế vào ngày 07 tháng 12 năm 2011. Sở thuế đã yêu cầu phải nộp phạt 880 Euro vì chậm thời hạn.

Không hợp pháp: Theo tòa án tài chính Liên bang (BFH) tại München thì việc yêu cầu nộp sớm và yêu cầu nộp phạt đều không hợp pháp. Mặc dù có thể nêu lý do bổ xung nhưng theo ý kiến của Thẩm phán thì không hợp lệ, khi mà bản khai thuế đã được nộp. Vì lý do yêu cầu của Sở thuế không hợp lệ, nên yêu cầu nộp phạt do chậm trễ cũng bị bãi bỏ vì bản khai thuế được nộp theo đúng quy định thời hạn chung là tới ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Theo nguyên tắc thì các bản khai thuế:

·         Thuế thu nhập cá nhân, bao gồm cả các khoản thu, chi, tổn thất liên quan tới thu nhập cá nhân.

·         Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm cả các liên quan tới thu, chi, tổn thất liên quan tới việc ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp.

·         Thuế kinh doanh, bao gồm cả các khoản liên quan tới việc ấn định lời lãi liên quan tới việc ấn định thuế.

·         Thuế VAT, cũng như các khoản liên quan tới việc ấn định thuế thể theo Điều 18 Luật thu thuế ngoại quốc.

Cần phải nộp tới ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Trong trường hợp bản khai thuế thông qua các Hiệp hội, công ty, văn phòng tư vấn thì thời hạn nộp được kéo dài tới 31 tháng 12 năm 2017.

Theo Thoibao.de

Từ khóa: